Thông tin truyện

Thương Nguyên Đồ

Ta gọi Mạnh Xuyên, năm nay 15 tuổi, là Đông Ninh phủ "Kính Hồ đạo viện" đương đại đại sư huynh.----

Phàm tục: Trúc Cơ, Nội Luyện, Tẩy Tủy, Thoát Thai, Vô Lậu

Danh sách chương

Danh Sách Truyện