Một Quyền Hòa Thượng Đường Tam Tạng

Tên Truyện: Một Quyền Hòa Thượng Đường Tam Tạng
Mô Tả: Ta vĩnh viễn quên không được ngày nào đó, sư phụ tố khổ lấy chính mình phàm phu tục tử, quay người liền đánh nát Ngũ Chỉ Sơn, sau đó bóp lấy cổ của ta hỏi ta là cùng hắn cùng đi Tây Thiên vẫn là từ hắn đưa ta đi Vĩnh viễn quên không được ngày nào đó, sư phụ kiên quyết không đồng ý đầu kia tiểu mẫu long gia nhập đội ngũ, sợ muốn hỏng hắn tu hành, sau đó quay người còn nói n