Hắn Từ Trong Địa Ngục Tới

Tên Truyện: Hắn Từ Trong Địa Ngục Tới
Mô Tả: Có nghiêm trọng đồng cảm chướng ngại, rất nhỏ diễn đạt cảm xúc chướng ngại, tới gần tại 0 độ mặt trái p hình nhân cách, cùng tội phạm chỉ kém một đầu dây đạo đức. Đây là bác sĩ tâm lý đối với Nhung Lê chẩn bệnh. Có người từng thấy hắn đầy tay là máu bộ dáng, có người từng thấy hắn tại trong mưa bom bão đạn hút thuốc bộ dáng, cũng có người từng thấy hắn hờ h