Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú

Tên Truyện: Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú
Mô Tả: Thể loại: Trọng sinh phấn đấu, không gian mỹ thực, chư thần bát quái, mạt thế đào sinh, ấm áp điềm vănCP: Hỗn Độn x Tiêu Đồ (giả) Văn án một:Thần giới rung chuyển, núi lửa, đại hạn, hồng thủy, động đất... Thần dân dưới ách thống trị của các cao giai thần đồng loạt khởi nghĩa vũ trang, tuyên ngôn ăn tươi cao giai thần có thể tích lũy tu vi.Tiêu Tiểu Bát chính là con gà rù được