Hồng Hoang Lịch

Tên Truyện: Hồng Hoang Lịch
Mô Tả: Kia là phát sinh ở cực kỳ lâu thật lâu trước đó phát sinh cố sự Kia là nhân loại trầm luân tại vô biên huyết sắc bên trong, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, muốn sống không được, muốn chết không xong niên đại Kia một ngày, một cái tên là Bàn bộ lạc, ra đời một cái tên là Cổ hài nhi Kia một ngày, một cái tên là Hồng bộ lạc, ra đời một cái tên là Quân hài nhi