Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết

Từ Đạo Quả Bắt Đầu

Tên Truyện: Từ Đạo Quả Bắt Đầu
Mô Tả: Địa Cầu thanh niên Trần Quý Xuyên bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong, xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, cũng thu hoạch được vô thượng pháp thuật: 【 đạo quả 】. Hết thảy từ ‘Đạo quả’ bắt đầu... ... Cvt: Main xuyên thế giới khác, trong đầu có đạo quả có thể xuyên qua thế giới khác nữa để tu luyện.