Vương đại Bố

Ta Tại Giới Bóng Đá Điên Cuồng Cày Tiền

Tên Truyện: Ta Tại Giới Bóng Đá Điên Cuồng Cày Tiền
Mô Tả: "Chạy khoảng cách 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1 Euro." "Chuyền bóng 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 200 Euro." "Cắt bóng 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1000 Euro." "Dẫn bóng 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 20000 Euro." "Hồng bài 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 50000 Euro." ... Đây là một cái tại sân cỏ bên trên dùng số liệu cày tiền, đồng thời rất bình thườn