Viễn Phương Nhĩ Đóa

Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Chết

Tên Truyện: Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Chết
Mô Tả: A Cẩm cảm thấy sinh hoạt không thú vị, không nghĩ lại bị hệ thống nhặt được, muốn nàng hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt hệ thống các loại an lợi, A Cẩm chỉ muốn nói: Phiền phức đánh gãy một chút, hiện tại ta có thể đi chết sao? Nữ chính tự cường tự lập, không có nam chính