Bá Huyền Lục

Tên Truyện: Bá Huyền Lục
Mô Tả: Long Đào , Dị Giới mà đến , tay cầm Long Thần thương , mặc Ám Thần khải , khố thừa lúc tuyệt đại Long Mã , vai khiêng nghịch thiên chi thú , mang theo đáng tin Chiến Bộ , quét ngang người , yêu , Ma Tam Giới , thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ! Không là thương thiên đại địa , chỉ vì vậy không có thể động tới nghịch lân . Khi thiên địa biến đổi lớn bắt đầu , cũng Long Đào đạp