Trung Nhị Đích Ngân Thiểm Thiểm

Ta Ở Tokyo Dung Hợp Vạn Vật

Tên Truyện: Ta Ở Tokyo Dung Hợp Vạn Vật
Mô Tả: Nishimura Wayou nắm giữ một cái năng lực, hắn mỗi ngày có hai giờ, có thể tùy cơ biến thành người quen trên người một dạng vật phẩm, đồng thời có thể thu được biến thân vật phẩm đặc tính. [ kí chủ biến thân sổ tay, thu được kỹ năng đã gặp qua là không quên được. . . ] [ kí chủ biến thân sét đánh kiếm gỗ đào, thu được kiếm gỗ đào khu linh đặc tính khu linh +1+1+1+1+1. . . Khu