Gen Đại Thời Đại

Tên Truyện: Gen Đại Thời Đại
Mô Tả: "Lão Đường, ngươi mở ra tốc độ loại gen trung tâm, là phương hướng nào?" Vấn đề này nhường Đường Thính gương mặt phiền muộn. "Là. . . Tốc độ tay. . ." "Vẫn là tay phải!" Hứa Thối một mặt mộng. Tốc độ tay, vẫn là tay phải, hình tượng này. . . . Lão sư không phải nói phương diện nào dùng càng nhiều, càng dễ dàng mở ra gen trung tâm sao? "Lão Đường ngươi đến cùng lấy tay