Tiểu Dạ Vi Lãnh

Nhãn Nhi Mị

Tên Truyện: Nhãn Nhi Mị
Mô Tả: Doanh Tụ gia đạo sa sút, bởi trưởng trương họa thủy loại mặt, thiếu chút nữa bị bán đi dơ bẩn địa giới nhi, Cơ duyên xảo hợp bị Vân Châu thủ phủ Trần lão gia coi trọng, mua đưa cho nhi tử làm thiếp. Người đều nói Trần Nam Hoài tuấn mỹ vô cùng, ôn nhuận khiêm tốn, được Doanh Tụ có chút nhìn không thấu hắn. Hắn sẽ hai tay tiếp nhận ngươi bưng tới trà, dùng ôn nhu đến cực đi