Hoàng Huynh Vạn Tuế

Tên Truyện: Hoàng Huynh Vạn Tuế
Mô Tả: 【 vô địch văn 】 "Hạ Cực, ngươi thân là hoàng tử, lại cùng yêu nữ tư thông, làm bẩn ta hoàng gia mặt mũi, phải bị tội gì!" "Ta nguyện tại Tàng Kinh các, cấm túc ba năm." "Chuẩn." "Bệ hạ, hoàng gia trong Tàng Kinh Các có thể là có không ít thần công dị thuật. . ." "Đều dời, chỉ lưu Phật Kinh, cho cái kia nghịch tử! !" Thế là, mười lăm tuổi hoàng tử nhìn hai năm Phật Kinh. Ngài l