Thiên Tàm Thổ Đậu

Vũ Động Càn Khôn

Tên Truyện: Vũ Động Càn Khôn
Mô Tả: Con đường tu luyện, là thiết âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển Niết Bàn, cầm sinh tử, bàn tay luân hồi. Võ chi vô cùng, Phá Thương Khung, động càn khôn!

   
Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới

Tên Truyện: Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới
Mô Tả: 1 tác giả khác viết tiếp vì quá tiếc khi kết thúc! Đấu Đế, Đấu Tiên, Đấu Thần, Đế Chi Bất Hủ.

   
Nguyên Tôn

Tên Truyện: Nguyên Tôn
Mô Tả: Đại Chu hoàng tử Chu Nguyên, nguyên bản có được Thánh Long chi mệnh, lại bị địch quốc Võ Vương lấy ức vạn Đại Chu con dân làm uy hiếp, mãng tước nuốt rồng, cướp đi nó Thánh Long khí vận. Chu Nguyên nhập tổ địa, gặp Yêu Yêu; mở lại tám mạch, lại đạp hành trình. Thiếu niên chấp bút, Long Xà vũ động; bổ ra loạn thế, thắp sáng thương khung. Trong thế giới khí chưởng càn khôn, đ