Thanh Loan Phong Thượng

Vô Địch Kiếm Vực

Tên Truyện: Vô Địch Kiếm Vực
Mô Tả: Thể loại: Huyền huyễn ma pháp. Một người một kiếm một thế giới; Giết, liền muốn giết cái thây ngang khắp đồng; Chiến, liền muốn chiến một cái đỉnh phong bất bại! Thiên là dùng để làm gì? Dương Diệp: Tự nhiên là dùng để nghịch Thiên. Diệp ca đừng làm rộn. Phân chia cảnh giới:1,Phàm nhân cảnh2,Tiên thiên cảnh. 3,Vương giả cảnh4,Linh giả cảnh5,Tôn giả cảnh6,Hoàng giả cảnh7

Nhất Kiếm Độc Tôn

Tên Truyện: Nhất Kiếm Độc Tôn
Mô Tả: Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chư thiên thần phật tiên, không qua đến nhất kiếm ! Cảnh giới: - Kiếm phân chia: Tục kiếm, linh kiếm, minh kiếm, chân kiếm, thiên kiếm, đạo kiếm, bất hủ chi kiếm... - Tu luyện phân chia: Thối Thể cảnh, luyện lực cảnh, Nội Tráng cảnh, Kiêm Tu cảnh, Bất Tức cảnh, Khí Biến cảnh, Kim Thân cảnh, Ngự Khí cảnh, Lăng Không cảnh, Thông U cảnh, Thần Hợp c