Hắc Thạch Mật Mã

Tên Truyện: Hắc Thạch Mật Mã
Mô Tả: Nếu như nhân sinh có thể làm lại, ngươi sẽ làm sao tuyển? Vẫn là giống lần này đồng dạng, làm một người bình thường, có lẽ thần quang nội liễm, nhưng mọi người không biết tên, kê cao gối mà ngủ nhìn mây cuốn mây bay? Hoặc là lấy thế giới vì sân khấu, quấy thiên hạ phong vân, để toàn bộ thế giới vây quanh ngươi nhảy múa, khiến mọi người bởi vì ngươi mỗi tiếng nói cử đ