Ta Uống Hồng Trà Đá

Marvel: Trí Mạng Y Sinh

Tên Truyện: Marvel: Trí Mạng Y Sinh
Mô Tả: Ope Ope no Mi: Vua Hải Tặc trong thế giới được xưng là cứu cực trái cây. Linh hồn hấp thu: Mỗi một cái chết tại nhân vật chính trong tay sinh mệnh, đều hội làm nhân vật chính tăng thêm một chút linh hồn trị số, mỗi một điểm linh hồn trị số hội làm nhân vật chính gia tăng một đầu ngoài định mức sinh mệnh, đồng thời tăng lên một bộ phần nhân vật chính thực lực, chịu đến trí m