Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss

Tên Truyện: Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss
Mô Tả: 【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Võng Du: Ta Là Tửu Quán Đại Boss】 xuyên việt đến thế giới game online, chức nghiệp bán rượu, một cái cấp thấpNPC. Nhưng luôn có một đám người não đại động mở -- 60 cấp NPC: "Ngọa tào! Đó là một 70 cấp đại lão a !!" 80 cấpNPC: "Không không không! Đại lão tối thiểu trên chín mươi cấp! !" 90 cấp NPC: "Nói * mã đâu? Đây