Tận Thế Chi Cuối Cùng Chiến Tranh

Tên Truyện: Tận Thế Chi Cuối Cùng Chiến Tranh
Mô Tả: Người ngoài hành tinh mang theo địch ý hàng lâm. Đối mặt người ngoài hành tinh xâm lấn, nhân loại nhỏ yếu giống như là kiến hôi. Cho nên đây là tận thế, chân chính tận thế. Thế nhưng có xâm lấn liền có phản kháng. Đối với có ít người mà nói đây không phải tận thế, đây là chiến tranh. Cho nên đây là chiến tranh. Chân chính chiến tranh!