Ta Tu Hệ Thống Pháp Tắc

Tên Truyện: Ta Tu Hệ Thống Pháp Tắc
Mô Tả: Dị Thế tỉnh lại, thân vùi lấp không người nào có thể tin, nguy cơ trải rộng bí cảnh, cũng may có nhận thưởng Hệ Thống. "Mở ra nhận thưởng Hệ Thống, miễn phí biếu tặng một lần vô hạn nhận thưởng." "Ngươi đánh vào Thần Cấp phần thưởng: vô hạn điểm skill." Lãnh Thập Thất:"Cái này nhận thưởng Hệ Thống có thể tuyết ẩn giấu."