Ngọa Ngưu Chân Nhân

Người Địa Cầu Thật Sự Quá Hung Mãnh

Tên Truyện: Người Địa Cầu Thật Sự Quá Hung Mãnh
Mô Tả: Năm mươi năm trước, thiết huyết một mình, giơ cao Địa Cầu văn minh chiến kỳ, đối mặt Dị Giới vạn tộc kinh khủng triều dâng. Năm mươi năm, Mạnh Siêu trọng sinh, phát hiện mình làm cống hiến liền có thể trở nên mạnh mẽ. "Tích tích, ngài vừa rồi đỡ lão nãi nãi qua đường cái, chạm vào xã hội hài hòa, điểm cống hiến + 1." "Tích tích, ngài tại cùng quái vật nữ vương vật lộn,