Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thương Nguyên Đồ

Tên Truyện: Thương Nguyên Đồ
Mô Tả: Ta gọi Mạnh Xuyên, năm nay 15 tuổi, là Đông Ninh phủ "Kính Hồ đạo viện" đương đại đại sư huynh. ---- Phàm tục: Trúc Cơ, Nội Luyện, Tẩy Tủy, Thoát Thai, Vô Lậu