Ta Có Một Gốc Thần Thoại Cây

Tên Truyện: Ta Có Một Gốc Thần Thoại Cây
Mô Tả: Vô ngần Man Hoang, ức vạn cự tộc san sát, mai táng vô số bí ẩn, nhân tộc thế yếu, bụng ăn không no, thụ vạn tộc ức hiếp. Kỷ Hạ mang theo một gốc cấm hủ thần thụ giáng lâm vô ngần Man Hoang, lập Luân Hồi U Minh, sắc phong ngàn vạn thần linh, xây nhân tộc Thiên Đình. Thần thụ kết quả, trái cây bên trong vô số thần vật: 【 vạn lương Bảo Bình: Đầu nhập Linh Tinh, sản xuất đại