Lưu Lãng Đích Cáp Mô

Võ Trích Tiên

Tên Truyện: Võ Trích Tiên
Mô Tả: ✅✅✅ Võ Trung Trích Tiên, cơm chùa kỳ tài. Mã Thiên Cương tin tưởng, chính mình lại đầu thai, không có tốt như vậy mệnh. Dù sao đời này, là chen ngang mới có đầu cái hảo thai. Gì đó Thái Hư Thần Võ Giới, Thiên Giới, kỳ thật đều mãn hố cha. Bên kia mỗi ngày đánh trận, chưa bao giờ cái yên tĩnh. ........... Neil Haywood phát tới tin tức, chỉ có một điều: "Ta nguyện ý làm hắn bạn gái,