Lục Nguyệt Quan Chủ

Thái Hư Hóa Long Thiên

Tên Truyện: Thái Hư Hóa Long Thiên
Mô Tả: Một ngày kia, Long thăng cửu thiên, ngao du vạn giới. Long tức là ta, ta tức là Long —— Trang Minh. —— p/s: main IQ cao đấu trí đấu sức cân não