Lôi Thần Bất Bàn

Ta Bị Thổi Phồng Liền Trở Nên Mạnh Mẽ

Tên Truyện: Ta Bị Thổi Phồng Liền Trở Nên Mạnh Mẽ
Mô Tả: Xuyên qua huyễn hoặc thế giới, Bạch Lục Sanh phát hiện chỉ cần người khác thổi phồng chính mình, thổi phồng sự kiện kia sẽ trở thành sự thật! "Ta đồ Lục Sanh từ nhỏ thiên tư thông minh, nhất định người mang Linh Căn!" Bạch Lục Sanh thức tỉnh Thần Phẩm Linh Căn, dẫn thiên địa hiến thụy, phúc phận chúng sinh. "Bạch Lục Sanh Tiên Khí bồng bềnh gánh vác bảo kiếm, nhất định là ca