Lão ưng cật tiểu kê

Vạn Tộc Chi Kiếp

Tên Truyện: Vạn Tộc Chi Kiếp
Mô Tả: Ta là này chư thiên vạn tộc kiếp! Đã có hoàn thành tác phẩm 《 Toàn Cầu Cao Võ 》 -Cảnh giới: Khai Nguyên, Thiên Quân, Vạn Thạch, Đằng Không, Lăng Vân...