Ta, Ma Tạp Sáng Tạo Giả!

Tên Truyện: Ta, Ma Tạp Sáng Tạo Giả!
Mô Tả: ( B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Ta, Ma Tạp Sáng Tạo Giả!) Cố Lâm vừa cảm giác đi tới thế giới song song, đây là một cái độc chúc với Ngự Tạp Sư thời kì. Sáng tạo tạp bài, ngự thẻ khu thẻ. Ngự Tạp Sư nhóm có thể thu thập bất luận cái gì tư liệu sống tiến hành sáng tạo, chế tạo ra độc thuộc về mình thẻ tổ, thúc giục chúng nó tiến