Lão Dương Ái Cật Ngư

Trọng Sinh Cửu Linh Lạt Thê Liêu Phu

Tên Truyện: Trọng Sinh Cửu Linh Lạt Thê Liêu Phu
Mô Tả: Quân hôn + không gian + sảng văn + song cường + cường cưng chiều + một chọi một. Trọng sinh trở lại mười một năm trước, Diệp Thanh Thanh chỉ muốn có cừu báo cừu, có ân báo ân, lớn nhất đại ân nhân tự nhiên được lấy thân báo đáp, lại thay hắn chữa bệnh tốt phế hai chân, trọng cạnh tranh vinh quang! “Ngươi gọi Mặc, ta gọi là Thanh, thủy mặc đan thanh một đời tình, chúng ta là trời