Lão Bà Nại Đóa

Ta, Pokémon Hắc Hóa Đại Sư

Tên Truyện: Ta, Pokémon Hắc Hóa Đại Sư
Mô Tả: Trăm năm trước tại Tinh Linh Thế Giới hàng lâm về sau, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Tô Mặc phát hiện cái thế giới này người cùng tinh linh cùng tồn tại hài hòa, dẫn đến vô luận sinh hoạt, giáo dục, công tác, cũng không thể rời bỏ tinh linh. Thậm chí đã có người cùng tinh linh kết hôn tồn tại. Mà ở cái này cường giả như chó thế giới, Tô Mặc vốn định an phận một chút, làm