Kỳ Mạt Yếu Khảo Trứ

Ta Đồ Đệ Vô Địch

Tên Truyện: Ta Đồ Đệ Vô Địch
Mô Tả: Ta quyết định tìm một cái đồ đệ . Tư chất nha, cùng ta không sai biệt lắm liền tốt . Chỉ có dạng này, mới có thể kế thừa ta tuyệt học . Sau đó, có 1 thiên, ta ném lội rác rưởi, nhặt được cái bé con . Nuôi lớn . Hắn tư chất, cũng vẫn được . Tu luyện ba năm, miễn cưỡng tính cái Lục Địa Thần Tiên Không nên không nên Không thể dạng này Ta muốn nói cho hắn biết, hắn