Điên Cuồng Tâm Lý Sư

Tên Truyện: Điên Cuồng Tâm Lý Sư
Mô Tả: Tiểu bác sĩ rất khó? Không, so tiểu bác sĩ càng khó chính là thể xác tinh thần khoa tiểu bác sĩ. 【 sợ hôn 】, 【 tập thể động kinh 】, 【 hoảng sợ phát tác 】, 【 trộm cướp thành nghiện 】, 【 nửa bên cạnh không gian xem nhẹ 】, 【 ép buộc chứng 】, 【 đa nhân cách 】, 【 tinh thần phân liệt 】, 【 quần thể thôi miên 】, 【 lộ ~ đam mê 】, 【 lỗ tai trong có vui đội 】... ... ... ..