Hội Lang Khiếu Đích Trư

Ta Là Thả Câu Chi Thần

Tên Truyện: Ta Là Thả Câu Chi Thần
Mô Tả: Cái tinh cầu này bị hải dương bao trùm. Nhân loại huyền không mà sống, mỗi khi thiếu niên lễ lúc, tất cả hài tử đem tiến hành thả câu khảo nghiệm, căn cốt kỳ giai người, có có thể trở thành vĩ đại câu sư. Tại Vô Tận Hải Vực. Mỗi một loại sinh mệnh đều được trao cho Thần Thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có thụ tận thiên địa tinh hoa chi quy, có miệng thô

Thả Câu Chi Thần

Tên Truyện: Thả Câu Chi Thần
Mô Tả: Cái tinh cầu này bị hải dương bao trùm. Nhân loại huyền không mà sống, mỗi khi thiếu niên lễ lúc, tất cả hài tử đem tiến hành thả câu khảo nghiệm, căn cốt kỳ giai người, có có thể trở thành vĩ đại câu sư. Tại Vô Tận Hải Vực. Mỗi một loại sinh mệnh đều được trao cho Thần Thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có thụ tận thiên địa tinh hoa chi quy, có miệng