Vạn Thế Chí Tôn

Tên Truyện: Vạn Thế Chí Tôn
Mô Tả: VẠN THẾ CHÍ TÔN.. Giới Thiệu. *Nhân vật chính: Tôn Kỳ. Tu luyện: Hạo Nhiên Kiếm Quyết. Long Tượng Trấn Thiên Kinh. Cửu Chuyển Niết Bàn Thuật. *Cảnh giới: + Cổ võ: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mỗi cấp chia làm Hạ, Trung, Thượng tam phẩm. + Hậu Thiên_Luyện thể.: Dẫn Khí, Luyện Khí, Tụ Khí chia làm Sơ, Trung, Hậu, Viên Mãn tứ bậc. + Sau đó thống nhất theo: Hỗn Nguyên, Hóa Cương, Khai Ph