Dĩ Canh Tân 2 Chương

Tây Du Chi Nhất Quyền Thánh Nhân

Tên Truyện: Tây Du Chi Nhất Quyền Thánh Nhân
Mô Tả: Mang theo gấp một vạn lần kỳ ngọc năng lực (Bàn Cổ Lực Chi Đại Đạo linh mang ) đi tới Hồng Hoang Thế Giới xuyên qua thành Đường Tăng, theo này Tây Du đường trên nhiều một cái "Lấy đức thu phục người" có chút bụng đen Thánh Tăng . Ngưu Ma Vương: "Huynh đệ, đừng đi lấy kinh Tây Thiên, theo cái con lừa ngốc đi lấy kinh nhiều mệt a, không bằng trở về Hoa Quả Sơn khoái hoạt a!" Tôn Ngộ