Đậu Sa Địa Qua

Toàn Thể Ma Tu , Bái Kiến Tổ Sư Gia

Tên Truyện: Toàn Thể Ma Tu , Bái Kiến Tổ Sư Gia
Mô Tả: 【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Toàn thể ma tu đứng dậy, bái kiến tổ sư gia 】 Ta gọi Lâm Mặc, đã từng là cái người xuyên việt, vốn định oanh oanh liệt liệt qua cả đời, thế nhưng trói chặt một cái hệ thống, chỉ có thể dựa theo hệ thống nhắc nhở, tại một trăm năm thời gian bên trong, bồi dưỡng được một trăm tên đệ tử ưu tú. Ta tọa hóa về sau, nhục thân