Đạp Tuyết Chân Nhân

Thích Khách Chi Vương

Tên Truyện: Thích Khách Chi Vương
Mô Tả: Sử thượng ổn ( sợ ) nhất thích khách —— Cao Huyền. Hèn mọn phát dục đầy thần trang, ngồi chờ đâm lưng ngược thái mạnh. Đừng yêu ta, không có kết quả, chớ đến tình cảm thích khách chính là ta.