Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Tên Truyện: Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công
Mô Tả: Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, tay xé bạch liên hoa +10086, vinh hoạch hủy đi CP tay thiện nghệ danh hiệu.” Cố Thiển Vũ: “...” Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, vả mặt tâm cơ biểu +10086, vinh hoạch hủy đi CP tiểu dũng sĩ danh hiệu.” Cố Thiển Vũ: “...”. Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, ngược tra +10086, vinh hoạch hủy đi CP không ngã tiểu kim thương danh hiệu.” Cố Thiển Vũ: “...” H