Cật Bạch Thái Yêu

Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân A

Tên Truyện: Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân A
Mô Tả: "Tông chủ, năm nay đại lục tông môn thi đấu, chúng ta tông môn đệ tử lại cầm đệ nhất!" Sở Duyên: "Đá! Đều cho lão tử đá ra tông môn! !" "Tông chủ, không thể lại đá! Trước đó bị đá đi ra đệ tử đều thành lập tu luyện thánh địa, lại đá xuống đi, đại lục thánh địa đều bị chúng ta tông môn nhận thầu. . ." Sở Duyên: "? ? ?" Ta thật chỉ là muốn dạy phế đi đệ tử a! !