Bút Mặc Lương Lương

Từ Thánh Địa Bắt Đầu Đánh Dấu

Tên Truyện: Từ Thánh Địa Bắt Đầu Đánh Dấu
Mô Tả: Keng, chúc mừng kí chủ, đánh thẻ Thánh Địa, thu được Nhất Phương Thánh Địa!" "Keng, chúc mừng kí chủ, đánh thẻ chiến trường, thu được Thần Binh Ẩm Huyết Kiếm!" "Keng, chúc mừng kí chủ, thu được Quách Gia!" "Keng, chúc mừng kí chủ, thu được Ngoan Nhân Đại Đế!" "Keng, chúc mừng kí chủ, thu được vô hạn Linh Thạch!" "Keng, chúc mừng kí chủ, ngươi đã Vô Địch rồi. . . . . ." Vai