Bạch Diện Thứ Khách

Bắt Đầu Nắm Giữ Chục Tỷ Năm Tu Vi

Tên Truyện: Bắt Đầu Nắm Giữ Chục Tỷ Năm Tu Vi
Mô Tả: Một chuôi tuyệt thế ma kiếm thí chủ đoạt xá trọng sinh, nắm giữ chục tỷ năm tu vi. Đạp khắp Thái Cổ Cấm Khu, hoành tảo Bát Hoang Tứ Hải! Trong nháy mắt, Chư Thần quốc độ hôi phi yên diệt! Đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạp đổ Đế thống Tiên môn! Kiếp này, hắn muốn làm xưng bá Cửu Thiên Thập Địa người mạnh nhất!