Bạch Câu Dịch Thệ

Từ Sơn Trại NPC Đến Đại BOSS

Tên Truyện: Từ Sơn Trại NPC Đến Đại BOSS
Mô Tả: "Dù là muốn làm NPC, ta cũng tuyệt không làm bia đỡ đạn NPC!" Lương Sơn trại bên trong, có "Người" yên lặng lập xuống một cái flag. —— Ta gọi Tần Thư Kiếm. Lo sợ không yên ba mươi năm, thư kiếm hai không có thành tựu. Đây là một cái trong trò chơi NPC, từng bước một trở thành đại BOSS cố sự.