Tây Du: Ta, Tôn Ngộ Không, Xuất Thế Chính Là Chuẩn Thánh

Tên Truyện: Tây Du: Ta, Tôn Ngộ Không, Xuất Thế Chính Là Chuẩn Thánh
Mô Tả: Xuyên qua Tây Du, trở thành Hoa Quả Sơn Ngoan Thạch. "Keng! Kí Chủ một ngày không xuất thế, thưởng. . . . . ." "Keng! Kí Chủ mười ngày không xuất thế, thưởng. . . . . ." "Keng! Kí Chủ một tháng không xuất thế, thưởng. . . . . ." . . . . . . Như Lai: này Ngoan Thạch xuất thế sao? Mau để cho hắn đi Bái Sư, đi Đại Náo Thiên Đình, chuẩn bị Tây Du! Quan Âm: Phật Tổ, này Ngoan Thạch vừa xuất