Thông tin truyện

Ta Thật Không Phải Đắc Đạo Cao Nhân

Thể loại:

Tiên Hiệp

Ta Thật Không Phải Đắc Đạo Cao Nhân

Từ Thanh xuyên qua đến một cái có thần quỷ thế giới yêu ma, cho là mình chỉ là một cái lão bất tử người bình thường, đột nhiên có một ngày đã thức tỉnh thiên phú "Đạo Pháp Tự Nhiên" .Hắn gảy ra một bài "Bách Điểu Triều Phượng", kết quả thật có bách điểu tụ tập dị tượng.Hắn ngâm ra "Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành", thành rồi một chiêu tuyệt thế kiếm pháp.Hắn viết ra Khổ Trú Đoản, thành rồi một môn ẩn chứa thời gian đại đạo thần thông.Hắn tại Long Hổ Sơn Thiên Sư Bích lưu lại "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu ức kiếp, chứng ta thần thông", thành rồi Đạo Môn đỉnh cấp hộ thể thần thông Kim Quang Chú.Hắn muốn viết xuống "Đạo Đức Kinh", không tốt, thế giới này không chịu nổi.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện