Thông tin truyện

Thứ Ba Đế Quốc

Đệ Tam Đế Quốc - Thứ Ba Đế Quốc.

Trùng sinh trở về thành Cyric, phụ tá Hitler... Vĩ đại thứ ba đế quốc!

Danh sách chương

Danh Sách Truyện