Hải Đảo Tiểu Nông Trường

Tên Truyện: Hải Đảo Tiểu Nông Trường
Mô Tả: Phổ thông đô thị người làm công bất ngờ được một cái thần kỳ hạt châu, mua cái hải đảo tiểu nông trường. Thay đổi cây ăn quả, cho gà vịt ngỗng ăn, còn có thể ra biển bắt hải sản. . . Không cần mỗi ngày đi làm đánh thẻ buồn phiền, cũng không cần nhìn lão bản thủ trưởng sắc mặt, càng nhiều tự do có thể tùy ý sắp xếp thời gian. . . Trọng yếu nhất, người một nhà vì