Thông tin truyện

Người Chơi Hung Mãnh

Đây là vượt qua duy độ chân thật trò chơi,Đây là chư thiên vạn giới kịch liệt cạnh tranh,Rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy Sử Thi thần thoại,Ly kỳ khúc chiết Dị Giới huyễn tưởng,Người chơi hung mãnh!